Het Christusbeeld

Over de oorsprong van het Christusbeeld is in de parochiearchieven niets te vinden. In de inventaris door pastoor Cuypers in oktober 1877 wordt het beeld vermeld samen met het kruis.
Een mogelijkheid is dat het mee vervaardigd is door Louis Kockerols in 1861 samen met het “missiekruis”.
Maar het KIK klasseerde het in 1976 als 18e eeuws (1701-1800). Misschien is het meegekomen uit de “kapel van de schaapsherder” (de voorloper van de kerk van Godsheide) waardoor het van voor 1800 is.
Reeds voor het beeld van het kruis werd afgenomen bleek het erg aangetast door houtworm die nog actief aanwezig was.

Het is duidelijk dat er dringend nood is aan restauratie/conservatie van dit beeld willen we het terug plaatsen boven het altaar.

Bij controle voor de restauratie werd opgemerkt dat het beeld oorspronkelijk gepolychromeerd (gekleurd) was. Deze kleuren waren verwijderd door het beeld te “logen” (behandelen met basische vloeistof).
Er zijn nog resten van die polychromie te zien: de doornen van de kroon zijn duidelijk nog gekleurd.
En ook de witte basiskleur is nog te zien.
Pastoor Renquet schreef in 1966 over het beeld dat het “een witgeverfde Christus met zwarte baard” was. Het hing toen boven de deur van de doopvont omdat het te beschadigd was. Hij heeft de “witte en zwarte kleuren verwijderd en zo ontdekten wij dat het een prachtige houten Christus was in noordsen den.”
Dat laatste is niet correct want het gaat over lindenhout.
In de loop der jaren is de houtworm echter aanwezig gebleven in de kerk (o.m. het altaar was aangetast) en was er enkel bij de laatste verfbeurt van de kerk geprobeerd via vergassing deze te stoppen. Dat was niet volledig gelukt zodat na de restauratie van het schilderij van Odilia alle plaatsen waar de houtworm actief was, individueel behandeld werden.
Het beeld had ook te lijden gehad van de warmte van de lampen.
Omdat we de middelen niet hadden voor een grondige restauratie werd het voorlopig ondergebracht in het atelier in de pastorie (1ste verdieping) en daar grondig behandeld tegen houtworm. Sedert een half jaar is geen memel meer gezien en ook de “warmte-barsten” zijn verdwenen door de constante temperatuur en vochtigheidsgraad in de pastorie.

Wat nu nog moet is: versteviging van de zwakke plekken, zuiver maken van het hout dat door de loog-behandeling erg ruw is geworden en dus meer vuil vasthoudt en een boen-beurt met een synthetisch product zodat de insecten minder zin in het hout zullen hebben.
Deze behandeling is gepland voor het voorjaar van 2022 zodat het beeld met Pasen terug in volle glorie te zien kan zijn in de kerk.
De kost van de conservatie is wat lager geworden maar toch nog 800€, dus is elke bijdrage (hoe klein ook) welkom op de rekening van de kerkraad: BE43 7330 2016 3401 met vermelding: “Bijdrage restauratie Christusbeeld”.

Hartelijk dank aan wie reeds gesponsord heeft (o.m. naar aanleiding van de tentoonstelling IN-KLEUREN).